THƯ KÊU GỌI Hiệp thông và trợ giúp các nạn nhân lũ lụt